Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Sailing Equipment Sp. z o.o. (dalej SE) jest administratorem danych osobowych zarejestrowanych użytkowników i kupujących (zwanych dalej „Klientami”).

Nie ustanowiono inspektora danych osobowy ale możesz się z nami kontaktować przez e-mail contact@sailing-equipment.com. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji korzystania ze strony internetowej oraz składania zamówień zgodnie z postanowieniami Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Odbiorcami danych osobowych Klienta jest SE oraz osoby bezpośrednio współpracujące z organizatorem, a także jej kontrahenci uczestniczący w sprzedaży i dostawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (chyba, że Klient znajduje się poza nim z przyczyn dostarczeniowych).

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres 5 lat i czasu rejestracji oraz okres, przez który organizator będzie miał prawny obowiązek przechowywania stosownej dokumentacji. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec danych, co jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jej złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt 2 powyżej. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w akcji promocyjnej, a odmowa podania danych będzie skutkowała odmową korzystania z sailing-equipment.com serwisu.

The Sailing Equipment Sp. z o.o. (further as SE) is the data controller of the registered users and buyers (further as „Clients”)_ personal data.

The data protection inspector of the organizer is Jan Maciejko – e-mail contact@sailing-equipment.com. The Clients personal data will be processed for the purpose of implementing the use of website and making orders in accordance with the provisions of the Terms and Conditions, based on Article 6(1)(a) and (c) of the General Data Protection Regulation (GDPR).

The recipients of the Client’s personal data are the SE and and persons directly cooperating with the organizer, as well as its contractors participating in the selling and delivering in accordance with the provisions of Terms and Conditions. The Client’s personal data will not be transferred outside the European Economic Area (unless the Client is outside of it for delivering reasons).

The Client’s personal data will be stored for 5 years and time of registration and the period for which the organizer will have a legal obligation to keep the relevant documentation. The Client has the right to access the content of their data and the right to rectify, delete, restrict processing, the right to data portability, the right to object to data, which is voluntary – the right to withdraw consent to their processing at any time without affecting the lawfulness of processing based on consent given before its withdrawal.

Withdrawal of consent to the processing of personal data requires its submission in writing or electronically to the email address indicated in point 2 above. The participant has the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection if he or she believes that the processing of his or her personal data is in violation of the GDPR. Providing personal data by the participant is voluntary, but necessary for participation in the promotional action, and refusing to provide data will result in a refusal to use of sailing-equipment.com website.