Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1
Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

1.  Sklep internetowy, działający pod adresem www.sailing-equipment.com (zwany dalej: Sklep internetowy), jest prowadzony przez Sailing Equipment Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefosławiu przy ul. Ogrodowej 19A/2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr 0001011546, NIP: 1231524910, REGON: 524099808. (zwaną dalej „Sailing Equipment” lub „Sprzedający”).

2.  Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: ul. Ogrodowa 19A/2, Józefosław;

2) numer telefonu i/lub faksu: tel.: brak;

3) adres poczty elektronicznej: contact@sailing-equipment.com.

3.  Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

4.  Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w walucie uwidocznionej obok podanej kwoty.

5.  Ceny widniejące na stronach Sklepu internetowego, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Polskiego Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sailing Equipment.

6.  Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

7.  Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują kosztów transportu. Koszt transportu jest podawany oddzielnie po przekazaniu informacji o destynacji na który towar ma zostać wysłany.

8.  Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

9.  Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego towary są dopuszczone do obrotu.

10.       Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę, informując Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy (zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu), zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

11.       W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.

12.       Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

13.       Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego ABC mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez spółkę prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

§ 2
Transakcja

1.  Zamówienia w Sklepie internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu.

2.  Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail.

3.  Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.  Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy.

5.  Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

6.  Sprzedawca przekazuje potwierdzenie (o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu) Kupującemu będącemu konsumentem:

−  w przypadku umowy zawartej na odległość – utrwalone na trwałym nośniku.

7.  Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy. 

§ 3
Płatność

1.  W Sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

1) przelewem na konto bankowe,

2) płatność za pobraniem,

3) płatność kartą płatniczą.

2.  Przelew na konto bankowe – przelewając pieniądze za pomocą systemu przelewy24. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy.

3.  Płatność za pobraniem – wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowym ryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości każdorazowo określonej, doliczanym do przesyłki każdego produktu.

4.  Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5. operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 4
Dostawa

1.  Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych i wynosi do 3 dni roboczych. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sklepu internetowy.

3.  Dostawa towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z wybraną przez Kupującego firmą kurierską z pośród przedsiębiorców wskazanych przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.

4.  W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie.

5.  Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Kupujący.

6.  Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.

8.  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.

9.  Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

10.       W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

§ 5
Odstąpienie od umowy

1.  Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

2.  W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: Ogrodowa 19A/2, 05-500 Józefosław Polska; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres contact@sailing-equipment.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych.

3.  Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Kupującemu w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

4.  W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.  Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.

5.  Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty, w której odstąpił od umowy.

6.  Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

7.  W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego przesyłki ze zwróconym towarem.

8.  Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

9.  Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.

13. W przypadku towarów wyprodukowanych według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb prawo do odstąpienia nie przysługuje (np. liny cięte na wymiar);

14. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§ 6
Reklamacje i zwroty

1.  Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:

1) jeżeli jest konsumentem  – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,

2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

2.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres contact@sailing-equipment.com. oraz porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

3.  Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Kupującego. Sailing-Equipment Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.  Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

§ 7
Postanowienia końcowe

1.  Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu internetowego, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

2.  Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu internetowego towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

3.  Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Sailing Equipment Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.  Sailing Equipment Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary, są przekazywane Stripe (https://stripe.com/en-pl/privacy), Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności online.

5.  Sailing Equipment Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sailing – Equipment Sp. z o.o. dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.

6.  Sailing Equipment Sp. z o.o. szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym https://sailing-equipment.com/privacy-policy/ wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

7.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

8.  Sklep internetowy (i prowadząca go spółka) nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

9.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych dany.

10. w przypadku niezgodności pomiędzy polską i angielską wersją językową zastosowanie ma wersja polska

Terms and contions

§ 1

 1. The online store, operating under the address www.sailing-equipment.com (hereinafter referred to as „Online Store”), is run by Sailing Equipment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Józefosław at ul. Ogrodowa 19A/2, entered into the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw under the number 0001011546, VAT ID: 1231524910, REGON: 524099808. (hereinafter referred to as „Sailing Equipment” or „Seller”).
 2. The contact information of the business that allows the buyer to contact the seller: postal address: ul. Ogrodowa 19A/2, Józefosław; telephone and/or fax number: tel.: none; email address: contact@sailing-equipment.com.
 3. To successfully place an order in the online store, it is necessary to have a device that allows browsing web pages, as well as a keyboard or other device that allows for correct completion of electronic forms.
 4. The prices of all goods visible on the pages of the online store are gross prices (including VAT) and are expressed in the currency displayed next to the given amount.
 5. The prices listed on the pages of the online store, as well as the descriptions of the goods, are only commercial information and not an offer as defined by the Polish Civil Code. They only become binding for the purpose of concluding a specific contract when confirmed by Sailing Equipment.
 6. The price listed next to each item is valid until stock runs out.
 7. The prices listed next to each item do not include shipping costs. Shipping costs will be provided separately after the destination for the item has been provided.
 8. The seller reserves the right to change the prices of goods presented on the pages of the online store, to post information about new goods, to conduct and cancel promotional actions on the pages of the store, or to make changes to them.
 9. The seller declares that the goods sold through the online store are allowed to be traded.
 10. The seller will make every effort to ensure that the goods presented on the online store’s website match the current inventory of the seller. In the event of unavailability of the entire or part of the item covered by the order, the seller will promptly notify the buyer. The seller may release itself from the obligation by providing a substitute performance, corresponding to the same quality and purpose and at the same price, informing the buyer in writing of their right not to accept this performance and to withdraw from the contract. In the event of the seller’s inability to perform due to the unavailability of the goods, the seller will promptly, but no later than thirty days from the conclusion of the order (in accordance with § 2 para. 3 of these Terms and Conditions), notify the buyer and return the entire sum of money received from the buyer.
 11. In the case of a promotional sale and clearance sale, for which a limited number of goods is intended, the placing of orders or their execution will take place according to the order of confirmed orders for these goods, until the stock covered by this form of sale is exhausted. In the case referred to in this paragraph, the seller reserves the right to establish a different order for the conclusion of transactions or their execution, and also reserves the right to introduce other special conditions regarding the conclusion or execution of transactions. The seller will inform about deviations from the principle of universality as mentioned in the second sentence of this paragraph on the store’s website.
 12. To place an order in the online store, full acceptance of this Terms and Conditions is necessary.
 13. Telephone conversations and electronic and paper correspondence conducted in connection with the operation of the online store may be recorded and archived. The disclosure of any details resulting from these conversations or correspondence is not permitted unless with the express consent of the sender and recipient or if it is necessary for the company running the online store to claim, in particular against the recipient or sender, or if it is necessary due to legal regulations and the request of an authorized state agency.

§ 2

 1. Orders in the online store can be placed by filling out the appropriate forms on the store’s pages. 2. When placing an order, the buyer is required to provide correct personal information: name, accurate address, and email address.
 2. After receiving an electronic message about the order, the seller will confirm the acceptance of the order for execution by electronic means. At the time of confirmation of the acceptance of the order for execution by the seller, the order/contact is considered concluded.
 3. The seller will confirm to the buyer the conclusion of the distance contract on a durable medium within a reasonable time after its conclusion, at the latest at the time of delivery of the goods.
 4. The information contained in the confirmation referred to in § 2 point 4 of the Terms and Conditions is an integral part of the distance contract or contract concluded outside the business premises and may be changed only with the express agreement of the parties.
 5. The seller shall provide the confirmation (referred to in § 2 point 4 and 5 of the Terms and Conditions) to the consumer: in the case of a contract concluded at a distance – recorded on a durable medium.
 6. The order fulfillment process begins promptly after the conclusion of the contract.

§ 3

 1. In the online store, there is the possibility of payment in the following way: bank transfer or cash on delivery.
 2. Bank transfer – transferring money through the Stripe system (https://stripe.com/). Using this form of payment, the buyer incurs no additional costs. The execution of the order begins immediately after the conclusion of the contract and the recognition of the seller’s bank account.
 3. Cash on delivery – by choosing this method, the buyer is charged an additional flat-rate fee for cash on delivery, which is specified for each shipment.
 4. The moment of payment is considered to be the moment when the funds are credited to the seller’s bank account.

§ 4

 1. The time for shipping goods is marked on the pages of the online store and is 3 working days. In case of impossibility to deliver the goods within the aforementioned time, the customer will be immediately informed by the online store.
 2. The delivery of goods is carried out by courier in cooperation with the company chosen by the customer from among the entrepreneurs indicated by the seller. The seller reserves the right to change the courier company, also after the conclusion of the contract with the customer.
 3. At the time of handing over the goods to the courier company, the customer is informed of this fact.
 4. The cost of delivery of goods in the case of choosing cash on delivery is fully covered by the customer.
 5. The customer is obliged to assess the condition of the goods and its conformity with the order at the time of delivery by the courier and in his presence. In case of damage to the goods, a complaint protocol (the courier is obliged to have the form of this protocol) must be made in the presence of the courier, containing a description of the damage. The complained goods, together with the sales invoice, should be returned to the courier. If the package contains more than one item, all of them should be returned. The cost of transport is borne by the seller. When the goods are back in the warehouse of the online store and the complaint is confirmed, the goods will be exchanged for new ones and sent to the customer at the seller’s expense.
 6. In case of damage to the goods at a later time, proceed in accordance with the complaint procedure described in § 6 of this regulation entitled „Complaints and Returns”.
 7. The cost of delivery of goods by courier depends on the volume of goods and is visible with each product. The cost of delivery is binding at the time of placing an order.
 8. At the time of receiving the goods, the customer is obliged to confirm its receipt. From this point on, the goods become the property of the customer.

§ 5

 1. A consumer who has entered into a distance or off-premises contract has the right to withdraw from the sales contract within 14 days from the date of delivery of the goods without giving any reason.
 2. If the right referred to in the preceding paragraph is exercised, the buyer is obliged to inform the seller by submitting a statement of withdrawal. You may use the attached model withdrawal form, but it is not obligatory, it can be sent by mail to the address: Ogrodowa 19A/2, 05-500 Józefosław Poland; it can also be done electronically using an electronic withdrawal form sent to the address contact@sailing-equipment.com. A statement of withdrawal made after the deadline referred to in the first point of this paragraph shall not have any legal effects.
 3. The withdrawal statement form (Annex No. 2 to this Terms and Conditions) and information on the use of the right of withdrawal (Annex No. 1 to these Terms and Conditions) are provided to the buyer electronically (in an attachment to electronic correspondence confirming the acceptance of the order for execution).
 4. In the case of electronic submission of the withdrawal statement by the buyer, the seller will immediately send confirmation of receipt of the withdrawal statement.
 5. The goods returned in connection with withdrawal must be complete (including full equipment and accessories constituting its integral part, if such were attached to the goods), may not bear traces of use exceeding normal management of the thing. The returned goods should be accompanied by the original sales document, and a completed and signed return form. The documents should be attached to the outside of the packaging so that the seller has access to them without the need to open the shipment.

§ 6

 1. If, after the transfer of ownership of the goods to the buyer, he finds that the goods have physical or legal defects, the buyer may submit a complaint to the seller for warranty for defects.
 2. In case of mechanical damages caused during delivery or when making a complaint to the seller, the buyer should send information about this fact by mail or e-mail to contact@sailing-equipment.com. The notification should indicate the defect that the buyer believes the goods have, and if possible – document the defect. The seller will respond to the notification within 14 days of receipt.
 3. The transport of goods complained of under warranty is at the buyer’s expense. Sailing Equipment Sp. z o.o. does not accept shipments returned on delivery.
 4. The buyer, upon receiving the shipment, is obliged to acknowledge receipt of it in the presence of the courier with the simultaneous notation that the shipment was delivered in an undamaged condition or that the shipment bears traces of damage with a simultaneous description of these damages.

§ 7

 1. Differences between the appearance of the goods presented on the online store’s website and the appearance of the goods delivered to the buyer, resulting from changes in the graphic form of packaging, do not constitute the basis for a complaint of the purchased goods.
 2. All goods and names presented on the online store’s website are used solely for identification purposes and may be trademarked.
 3. Placing an order in the online store is synonymous with consent to storage and processing of personal data contained in the order by the company Sailing Equipment Sp. z o.o. in accordance with applicable regulations.
 4. Sailing Equipment Sp. z o.o. informs that the personal data of the buyer who made the payment for the purchased goods are transferred to Stripe (https://stripe.com/en-pl/privacy). The transfer concerns personal data necessary to perform online payment.
 5. Sailing Equipment Sp. z o.o. informs that the personal data of the buyer will be processed only for the purpose of: effectively confirming the receipt and acceptance of the order for execution and delivery of the goods to the address indicated by the buyer. The buyer has the right to access the personal data stored by Sailing – Equipment Sp. z o.o., to change them or completely remove them from the system in situations allowed by the relevant legal regulations.
 6. Sailing Equipment Sp. z o.o. respects the rights of buyers to privacy. The principles of the Privacy Policy available at https://sailing-equipment.com/privacy-policy/ indicate what information enabling personal identification the seller may collect and how to use such information.
 7. Matters not regulated by this Terms and Conditions shall be governed by the relevant provisions of Polish law.
 8. The online store (and the company running it) shall not be liable for damages and injuries resulting from the improper operation of the server on which the online store platform is placed; this applies in particular to the consequences of errors in the operation of websites, lack of access to them and other failures, damages or interruptions of the server.

Annex 1

Right of withdrawal

You have the right to withdraw from this order within 14 days without giving any reason.

The withdrawal period will expire after 14 days from the day .

To exercise the right of withdrawal, you must inform us (Sailing Equipment Sp. z o.o.) of your decision to withdraw from this order by an unequivocal statement (e.g. a letter sent by post or e-mail). You may use the attached model withdrawal form, but it is not obligatory.

To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

Effects of withdrawal

If you withdraw from this order, we shall reimburse to you all payments received from you, including the costs of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from your choice of a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this order. We will carry out such reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise, in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement.

You can also electronically fill in and submit the model withdrawal form or any other unequivocal statement on our website sailing-equipment.com. If you use this option, we will communicate to you an acknowledgement of receipt of such a withdrawal on a durable medium (e.g. by e-mail) without delay.’.

We may withhold reimbursement until we have received the goods back or you have supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest.

You shall send back the goods or hand them over to us, without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which you communicate your withdrawal from this contract to us. The deadline is met if you send back the goods before the period of 14 days has expired.

You will have to bear the direct cost of returning the goods.

Annex 2

withdrawal form

To Sailing Equipment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ogrodowa 19A/2, Józefosław, Poland, contact@sailing-equipment.com

I/We (1) hereby give notice that I/We (1) withdraw from my/our (1) contract of sale of the following goods (1)/for the provision of the following service (1),

— Ordered on (1)/received on (1),

— Name of consumer(s),

— Address of consumer(s),

— Signature of consumer(s) (only if this form is notified on paper),

— Date

*1Delete as appropriate.